Zespół Placówek Oświatowych

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

i Przedszkole w Kurozwękach

ul. Szydłowska 9, 28-200 Staszów, woj. Świetokrzyskie

tel.fax (015) 866 73 90

zpokurozweki@staszow.pl

Logopeda


Dzień Logopedy - 06.03.2023 r. >>> czytaj więcej


W młodszej grupie Słoneczka raz w tygodniu, odbywają się krótkie zajęcia logopedyczne w ramach programu „Profilaktyki logopedycznej”, opracowanego przez panią A. Pitek – logopedę. Celem zajęć jest wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy dziecka i trwałe jej usprawnianie... zobacz więcej>>>


25 listopada 2020r., w grupie Wesołe Misie (5 i 6 latki) odbył się Dzień Pluszowego Misia. Logopeda pani Aneta Pitek zorganizowała, w związku z tym wydarzeniem „Misiowe zabawy logopedyczne”. Na tę okazję przygotowała „Misiową zręczną książeczkę”, która zawierała mnóstwo ciekawych, kolorowych i rozwijających wiele funkcji poznawczych zabaw i zadań. Dzieci były zachwycone różnorodnością i pomysłowym wykonaniem pomocy, co zaowocowało ich zaangażowaniem oraz aktywnością w trakcie zajęć, mających charakter zajęć grupowych, dzięki czemu przedszkolaki współpracowały ze sobą. Starszaki rozwijały mowę, spostrzegawczość, ćwiczyły koncentrację uwagi oraz pamięć symultaniczną i sekwencyjną warunkującą uczeniem się języka, a także czytania.


Logopedia - ćwiczenia do pracy w domu - Aneta Pitek


ZADANIA LOGOPEDY W NASZEJ SZKOLE I PRZEDSZKOLU

 • Terapia logopedyczna dla dzieci posiadających orzeczenie oraz opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ze wskazaniem na potrzebę zajęć z zakresu terapii logopedycznej.
 • Dokonywanie diagnozy logopedycznej oraz opracowanie indywidualnego programu terapii logopedycznej.
 • Współpraca z wychowawcami, nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym.
 • Współpraca z rodzicami uczniów objętych terapią logopedyczną.

Ponadto:

PROWADZENIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ

 • Wykonywanie badań przesiewowych mowy dzieci przedszkolnych, celem wczesnego wykrycia zaburzeń w zakresie rozwoju mowy i kierowanie do specjalisty.
 • Badanie logopedyczne dzieci wskazanych przez wychowawcę lub na prośbę rodzica.
 • Organizowanie konkursów logopedycznych celem wsparcia rozwoju mowy dzieci.
 • Organizowanie szkoleń dla rodziców.

czytaj więcej>>>


XXIX Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Szumi las”, którego organizatorem była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wielkopolskim wraz z Wydawnictwem KOMLOGO, został rozstrzygnięty... zobacz więcej>>>W dniu 29.09.2018r. odbyły się, w ZPOPSP i Przedszkole w Kurozwękach, dwa szkolenia: Rotacyzm i Wady artykulacyjne spółgłosek (k, g, w, f, p, b, m, t, d, n) i samogłosek oraz ich korygowanie. Szkolenia zorganizowane przez Anetę Pitek oraz Ewę Lesiak, prowadziła mgr Sylwia Zasada, Dyrektor Instytutu Edukacji Logopedycznej w Lublinie. Były to spotkania dla logopedów z całej Polski. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za udział, miłą atmosferę oraz wymianę doświadczeń, a także Pani Dyrektor Marzannie Tomporowskiej za możliwość zorganizowania tego przedsięwzięcia. Kolejne szkolenia, na prośbę uczestników, odbędą się niebawem.

Logopeda - Aneta Pitek


XXVI Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Co Pani Jesień dla mnie przyniesie” został rozstrzygnięty. Wzięło w nim udział ponad 2500 dzieci z całej Polski.

zobacz więcej>>>


Logopeda - mgr Aneta Pitek

LOGOPEDA to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy,
profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Diagnoza logopedyczna
Z zajęć logopedycznych korzystają przedszkolaki, uczniowie klas I – V oraz uczniowie mający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. W wyniku przesiewowych badań logopedycznych oraz obserwacji logopedy i wychowawców, co roku, we wrześniu uczniowie klasyfikowani są do zajęć logopedycznych. Po zdiagnozowaniu u dziecka wady wymowy logopeda przekazuję pisemną informację dla rodzica. Po otrzymaniu informacji Rodzice zainteresowani logoterapią, powinni wyrazić pisemną zgodę na udział ich dziecka w zajęciach.

Terapia
Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie lub w grupach 2-4 osobowych. Na zajęciach logopedycznych wykorzystywane są głównie metody dydaktyczne oparte na zabawie.


Drodzy Rodzice!

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie.
Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania.
Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy / wad wymowy należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.
Serdecznie zapraszam do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was Rodziców.

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych rodziców na konsultacje
w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 15:00 – 16:00

ETAPY ROZWOJU MOWY DZIECKA

Rozwój mowy dziecka nie przebiega w jednakowy sposób. U jednych przebiega on szybciej, a u innych wolniej. Można go podzielić na cztery okresy wg. L. Kaczmarka:

 • okres melodii (trwa od urodzenia do 1 roku życia), w tym czasie dziecko poznaje przedmioty i zaczyna kojarzyć nazwę z przedmiotem, poprawnie wymawia samogłoski: a, e, i oraz spółgłoski: m, b, n, d, t. Już kilka tygodni po narodzinach pojawiają się u dziecka pierwsze dźwięki ,,eheh"i ,,uhuh''. Oficjalnie nazywa się to wokalizacją. Dziecko mając otwartą buzię, wydaje samoistne dźwięki. Następnie w wieku około 2 miesięcy niemowlęta zaczynają gruchać. Wydają one przy tym wszystkie dźwięki, jakie tylko człowiek może wydać, nawet te, które nie występują w języku macierzystym. Oznacza to, że nie mogły się nauczyć tych dźwięków przez imitację i że musza one istnieć w dziecku. Także dzieci głuche początkowo gruchają i gaworzą. Jednakże u dzieci, które siebie samych lub też rodziców nie słyszą, gaworzenie to po około trzech miesiącach znika. Chociaż więc wydawanie dźwięków nie jest spowodowane imitacją, to jednak słyszana mowa pobudza dziecko do mówienia. Pomiędzy 7 a 10 miesiącem życia dźwięki, które nie należą do mowy ojczystej stopniowo zanikają, a dzieci zaczynają gaworzyć używając wyłącznie dźwięków, które słyszą w swym otoczeniu (poprzez naśladownictwo). Dzieci imitują nie tylko dźwięki, ale także intonację i melodię głosu matki. W pierwszym roku życia można usłyszeć, jak dziecko opowiada długie historie pełne niezrozumiałych słów, ale stosując intonację ludzi dorosłych.
 • okres wyrazu (trwa od 1 do 2 roku życia), w tym okresie dziecko używa już prawie wszystkich samogłosek - z wyjątkiem nosowych, oraz spółgłoski; p, pi, b, m, t, d, n, k, j, ś, ź, ć, dź, ch; zna około 300 słów, wypowiedzi są głownie jednowyrazowe, które oznaczają przedmiot, czynność oraz stosunek dziecka do przedmiotu lub czynności);
 • okres zdania (w tym okresie - 1,5 – 2 - 3 rok życia) dziecko wypowiada już poprawnie wszystkie samogłoski oraz spółgłoski: p, b, m, pi, bi, mi, f, w, fi, wi, k, g, ch, t, d, n, l; pojawiają się pierwsze zdania, początkowo złożone z 3 słów, później złożone z 4-5 słów;
 • okres mowy swoistej (przypada między 3 a 7 rokiem życia), dziecko trzyletnie porozumiewa się prostymi zdaniami, wymawia wszystkie samogłoski i spółgłoski: p, pi, bi, m, mi, n, ni, f, fi, w, wi, t, d, n, l, li, ś, ź, ć, dź, j, k, ki, g, gi, ch; dziecko czteroletnie wymawia: s, z, c, dz; dziecko pięcio-, sześcioletnie wymawia: sz, cz, ż, dż, r; dziecko siedmioletnie ma utrwaloną poprawna wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia, poprawna pod względem artykulacyjnym, gramatycznym i składniowym.
 • Prawidłowy rozwój mowy zależy od wielu czynników:

 • Ogólnej sprawności narządów artykulacyjnych.
 • Poziomu percepcji słuchowej, w skład której wchodzi :
 • słuch fizjologiczny;
 • słuch fonematyczny (mowny);
 • pamięć słuchowa;
 • umiejętność kojarzenia.
 • 3. Ogólnego rozwoju intelektualnego.

  Jednak u znacznej liczby dzieci w tym okresie występują zaburzenia i opóźnienia mowy wymagające pracy korekcyjnej, logopedycznej.

Jak motywować dzieci do pracy w domu - praktyczny poradnik logopedyczny dla Rodziców.

Terapia logopedyczna to proces długotrwały i żmudny, wymagający współpracy i zaangażowania ze strony nie tylko terapeuty, ale również dziecka i jego najbliższego otoczenia. W większości sytuacji ćwiczenia w gabinecie z logopedą to za mało, aby przezwyciężyć trudności i opanować umiejętności niezbędne do prawidłowej wymowy i sprawnej komunikacji językowej. Konieczne jest regularne kontynuowanie ćwiczeń, wówczas następuje utrwalanie i automatyzacja umiejętności, które dziecko nabyło podczas pracy z logopedą.

O czym należy pamiętać wykonując ćwiczenia logopedyczne w domu?

 • Zadbaj o stałą porę wykonywania ćwiczeń. Dziecko łatwiej zaakceptuje konieczność wykonywania ćwiczeń logopedycznych, jeśli staną się one częścią codziennego rytuału.
 • Lepiej ćwiczyć krócej, po kilka razy dziennie niż raz a długo. Wówczas ćwiczenia nie będą takie nużące. Takie rozłożenie w czasie ma też korzystny wpływ na kształtowanie się nawyków prawidłowego mówienia. W ten sposób dziecko wypracowuje u siebie mechanizm autokontroli mowy i sprawniej przejdzie etap utrwalania w mowie spontanicznej.
 • Zadbaj o to, aby jak najwięcej uczyć poprzez zabawę. Ćwiczenia nie mogą być dla dziecka karą, tylko przyjemnością. Można zaopatrzyć się w kilka atrakcyjnych pomocy dydaktycznych lub przygotować je razem z dzieckiem. Własnoręczne przygotowanie pomocy do ćwiczeń dodatkowo wzmocni poczucie więzi między nami i dzieckiem, a także sprawi, że dziecko chętniej weźmie udział w „wykorzystaniu” nowej zabawki dydaktycznej. Można też wykorzystać ulubione zabawki dziecka, aby wpleść w zabawę „logopedyczne treści edukacyjne” (np. wyrazy zawierające ćwiczoną głoskę lub ćwiczenia buzi, języka, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia emisji głosu).
 • Unikaj zwrotu „ćwiczenia logopedyczne. Lepiej mówić „zabawa”, albo po prostu nazwać czynność, która będzie wykonywana, np. „gimnastyka buzi i języka”.
 • A co jeśli czasem trzeba wykonać żmudne i mało ciekawe ćwiczenia? Przeplataj zabawę nauką! Równie dobrze można poprosić dziecko o powtarzanie słów, zwrotów i zdań kiedy koloruje lub bawi się czymś spokojnie, albo wykonywać miny przed lustrem podczas codziennych czynności higienicznych. Nie bójcie się żmudnych ćwiczeń! Nasze pociechy muszą przyzwyczajać się do tego, że od czasu do czasu trzeba zrobić coś, co jest z pozoru nieciekawe i nudne. Raczej staraj się pokazać, że nawet pozornie nudne zajęcia można uczynić przyjemnymi, jeśli się odpowiednio za to zabierzesz.
 • Rozwijaj u dziecka prawidłową wymowę angażując wiele zmysłów. Im więcej zmysłów dziecka zaangażujemy w rozwój i kształtowanie prawidłowej mowy i komunikacji, tym skuteczniejsze będą nasze zabiegi i działania w tej sferze.
 • Wykorzystuj każdą naturalną sytuację. Słowa można utrwalać podczas codziennych czynności lub wykonywania obowiązków.
 • Ćwicz razem z dzieckiem. Czasem dorośli wstydzą się robienia dziwnych min przed lustrem. Jeśli należysz do tych „wstydliwych” – pozbądź się fałszywego wstydu i doceń, co nasza buzia i język potrafią zrobić.
 • Staraj się przystępować do ćwiczeń zrelaksowanym (dotyczy to zarówno dorosłych, jak i dziecka). Nie odkładaj ćwiczeń na sam koniec dnia, kiedy wszyscy są zmęczeni. Trudniej wówczas współpracować i efekty też będą gorsze.
 • Zaangażuj całą rodzinę do zabaw utrwalających wymowę. Można pokazać domownikom, jak się „bawić w poprawne mówienie” i bawić się razem! Dla dziecka będzie to przyjemna odmiana i przede wszystkim czas spędzony z najbliższymi.
 • Dbaj o własną wymowę. Bywa, że dorośli mówią niedbale, zbyt szybko, mało wyraźnie. Pamiętaj, że przykład idzie z góry! Zadbaj o prawidłową własną wymowę.
 • Uświadamiaj dziecko, jakie efekty przyniosą wykonywane ćwiczenia. Starszym dzieciom można przedstawić korzyści krótkie i długofalowe, jak np. akceptacja ze strony rówieśników, brak obaw przed wypowiadaniem się na forum klasy. Młodszym dzieciom możemy powiedzieć, że język będzie silny, buzia będzie umiała robić różne trudne sztuczki, a słowa, które wydawały się do tej pory trudne do wymówienia będą „odczarowane”, czy też „obudzone z głębokiego snu”, bo wszystkie chcą być używane.
 • Bądź cierpliwy i konsekwentny. Nie wolno wyśmiewać dziecka, jego wady ani braku postępów. Czasem mijają długie tygodnie zanim pojawią się pierwsze efekty terapii. Konsekwencja w realizowaniu ćwiczeń logopedycznych w domu jest ubezpieczeniem sukcesu!
 • Regularnie kontaktuj się z logopedą prowadzącym terapię, aby konsultować postępy i sposób wykonywania ćwiczeń.

Powyższe wskazówki to dobry fundament do budowania motywacji.

Motywacja do ćwiczeń to coś, co raczej nie przyjdzie samo. Jeśli jesteście szczęściarzami, których dziecko „samo chce”, to wspaniale! Pamiętajcie jednak, że nawet najchętniej współpracujące dziecko miewa czasem „przestoje” w rozwoju i swoje „kryzysy” związane z motywacją do ćwiczeń. Są one zjawiskiem naturalnym. Motywację trzeba cegiełka po cegiełce budować i wzmacniać.

Motywowanie dziecka do ćwiczeń logopedycznych w domu zacznij od… siebie! Czasem my dorośli mamy większy problem do zmotywowania samych siebie, do ćwiczeń w domu.

Jeśli potraktujemy ten czas jako „bycie razem”, dołożymy do wszystkiego dobrą zabawę i więź emocjonalną, to efekty przyjdą łatwiej niż się spodziewamy.

Chwal dziecko nawet za najmniejsze postępy – nic tak nie zmotywuje do dalszej pracy jak pochwały ze strony bliskich i ważnych dla niego osób. W trakcie ćwiczeń wystarczy krótkie i entuzjastycznie wypowiedziane: „Dobrze!”, „Świetnie!”, „Dobrze sobie radzisz!”, „Właśnie tak!”, „Super!” , „Pięknie!”. Tuż po ćwiczeniach podsumujmy krótko pracę dziecka: „Świetnie Ci dziś poszło!”, „Mówisz coraz wyraźniej!”.

Małe (cząstkowe) nagrody rzeczowe – Dziecko musi wiedzieć, że robi postępy. Jeśli ładnie dziś ćwiczyło nagradzaj jego ciężką pracę. Przygotuj tabelę w której będziecie naklejać naklejki, przybijać stempelki, rysować małe obrazki za dobre wykonanie ćwiczeń w ciągu dnia. Dzieci ucieszą się też z małych porcji smakołyków jako nagrody.

Duże nagrody – otrzymywane przez dziecko po osiągnięciu pewnego etapu (np. uzbieraniu określonej liczby naklejek, stempelków czy obrazków – nagród cząstkowych). Może to być zrobienie razem z mamą i tatą jakiejś niecodziennej rzeczy. Umówmy się wcześniej, co będzie nagrodą i po jakim etapie dziecko może ją otrzymać. Przypominajmy często o tzw. „dużej nagrodzie”.

Dostaliśmy ćwiczenia logopedyczne do wykonywania domu – jak je stosować na co dzień?

Zastanów się z jakimi sytuacjami na co dzień masz do czynienia (jazda samochodem, czynności higieniczne, np. mycie zębów, kąpiel, przygotowanie posiłków, prasowanie, pranie, zakupy, odrabianie lekcji, wspólna zabawa, czytanie dziecku książki…).

Wybierz te sytuacje, w których jesteś razem z dzieckiem i zapisz nazwę sytuacji – każdą na osobnej karteczce (np. spacer, zakupy, jazda samochodem do szkoły itd.).

Rozłóż karteczki przed sobą i zastanów się, które ćwiczenia możesz wykonywać w danych sytuacjach. Przyporządkuj ćwiczenia do sytuacji, w których możesz je wykonać. Przygotuj sobie „rozkład zajęć” na kolejne dni.

Przykłady zabaw logopedycznych, które można wykonywać w trakcie codziennych zajęć:

 • robienie bąbelków w kubku przy pomocy rurki do napojów,
 • przenoszenie chrupek z miski do miski za pomocą rurki,
 • oblizywanie warg posmarowanych dżemem, miodem lub kremem czekoladowym,
 • picie gęstych napojów przez cieniutką rurkę (soki, rozrzedzony budyń, kisiel czy shake),
 • przyklejenie do podniebienia opłatka lub kawałka wafla, które dziecko powinno odkleić językiem szeroko otwierając przy tym usta,
 • podczas robienia zakupów: dziecko wkłada do wózka tylko te produkty, które mają w nazwie ćwiczoną głoskę,
 • rozmawianie z dzieckiem o tym, co robiło na zajęciach logopedycznych; dzieci chętnie o tym opowiedzą przy okazji utrwalając zdobyte tam umiejętności,
 • w trakcie utrwalania wymowy głoski w mowie spontanicznej, możemy umówić się na sygnał, który wskaże dziecku, że „zapomniało się” i mówi „po staremu”, np. rodzic nie odpowiada na pytanie dziecka, jeśli ono mówi niepoprawnie. UWAGA: tę metodę można stosować wówczas, gdy dziecko dobrze opanowało już wymowę danej głoski i uczy się używania jej w codziennych sytuacjach (czyli kształtuje nawyki używania głoski na co dzień),
 • przygotowanie pomocy do ćwiczeń razem z dzieckiem lub wykorzystanie gier i zabawek, które już są w domu,
 • wykonanie gry planszowej, w której będą wykorzystane słowa, zwroty lub zdania do utrwalenia. Może to też być „Memo” czy „Piotruś” z obrazkami, których nazwy zawierają ćwiczone głoski.
 • rysowanie obrazków, które dzieci muszą pokolorować lub dokończyć wymawiając przy tym trudne słowa (w trakcie rysowania prowadzimy dialog z dzieckiem w taki sposób, aby w odpowiedziach musiało użyć „trudnych” słów z ćwiczonymi głoskami),
 • w zabawie z dzieckiem wykorzystaj „trudne” wierszyki lub zabawy paluszkowe.

Skąd wziąć materiał do ćwiczeń logopedycznych w domu?

 • Najprościej od logopedy prowadzącego terapię.
 • Poszukajcie gier logopedycznych on-line (mogą stanowić element pracy nad wymową i jednocześnie nagrodą za wykonanie ćwiczeń logopedycznych w innej formie). Pamiętajcie, aby wyznaczyć jasne granice czasowe korzystania dziecka z komputera i nigdy nie zostawiajcie go sam na sam
  z Internetem!
 • Jeśli brakuje Wam czasu nie bójcie się kupować gotowych pomocy logopedycznych do utrwalania prawidłowej wymowy. Są one nie tylko dla logopedów. Wiele z nich przeznaczonych jest także dla rodziców, którzy pracują z dziećmi poza zajęciami logopedycznymi (jako uzupełnienie terapii logopedycznej).

Ćwiczcie razem! Masz opisane ćwiczenia, wiesz, kiedy możesz je z dzieckiem wykonać. Teraz pozostaje nam tylko działać z nastawieniem na sukces!

Aneta Pitek

24-04-2023, Ewa Cichoń
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.